Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk Smit

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak (zogenaamde no-show) is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen middels een separate factuur.

Artikel 3
De psycholoog stuurt binnen dertig dagen na datum van (afsluiten van) onderzoek of behandeling een factuur naar de cliënt, of naar zijn/haar zorgverzekeraar wanneer dit met cliënt is overeengekomen. In alle gevallen is de cliënt uiteindelijk verantwoordelijk voor betaling.

Artikel 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt, of namens deze door de zorgverzekeraar, binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Uitzondering hierop vormen de no-show facturen, zoals benoemd in artikel 2, die binnen 7 dagen na factuurdatum door de cliënt dienen te zijn betaald.

Artikel 5
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of in geval van een no-show factuur niet binnen 7 dagen na de factuurdatum, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7
Wanneer de cliënt in verzuim is zoals gesteld in artikel 6 dan zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Artikel 10
Bij herhaalde conflicten over de betaling is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Download:

(Om dit bestand te bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Een gratis download van dit programma kunt u hier vinden.) Op uw verzoek zal u kosteloos een afschrift van de algemene betalingsvoorwaarden worden toegezonden.