Privacy en klachtrecht

Privacy

Het beroepsgeheim is er, zodat onze cliënten in een open en vertrouwelijke sfeer hun verhaal kunnen vertellen. Alleen professionals die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn hebben toegang tot uw dossier. Aangezien de praktijk een solopraktijk is, is dit alleen drs. Thomas Smit zelf, of zijn waarnemer. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij u als cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. (Er zijn een paar situaties, door de wet bepaald, die een uitzondering op deze regel vormen: De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens, DIS en SBG. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie. En in bijzondere gevallen van gewetensnood, wettelijke meldplicht, of acuut gevaar kan de psycholoog zijn zwijgplicht doorbreken.) Ten aanzien van rapportages aan derden kunt u ook uw rechten op inzage, correctie en blokkering uitoefenen zoals vermeld in de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) waarvan de heer Smit lid is.

Overigens zijn uw rechten als client, waaronder uw recht op privacy, in de wet verankerd (met name wet BIG, WGBO) en in de beroepscode voor psychologen (NIP).

Uw (elektronisch) clientdossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen en de beroepscode. U heeft te allen tijde het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van het dossier of delen daarvan. U heeft recht op informatie over uw behandeling, en op een second-opinion. De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar website informatie gepubliceerd wetgeving in de zorgsector (volg deze link naar NZa website), inclusief de mogelijkheid van een privacyverklaring (volg deze link naar NZa website en zoek op “privacyverklaring ggz”).

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de nieuwe wet Wkkgz. Hiertoe zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL: U kunt uw klacht kenbaar maken aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht&Company of voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. Maar ook aan het tuchtcollege van het NIP. Of aan het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Let op: voor clienten van 1nP is het klachtrecht iets anders geregeld. Meer hierover leest u op de pagina Breskens.

Relevante informatie kunt u vinden op de website van het NIP, waar ook de beroepscode op gepubliceerd is, en in de volgende downloads:

Klachtenfolder

 Reglement Geschillencommissie Psychische en Pedagogische zorg

De praktijk is gecertificeerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, kwaliteitsvisitatie april 2015) en heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.