Tarieven

Wettelijke richtlijnen bepalen de berekening en hoogte van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 2014 betekent dit dat een pakketprijs wordt gehanteerd voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting maar in alle gevallen per pakket. Ook wel “DBC” of “prestatie” genoemd

Inleiding
Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie maakte in 2014 plaats voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ), en meer ingewikkelde dan wel complexe (SGGZ) psychische problematiek. De klinisch psycholoog maakt dit onderscheid aan de hand van zijn indrukken in de eerste sessie. Psychologenpraktijk Smit biedt beide typen behandelingen. Beide vallen onder het basispakket van de zorgverzekering.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een informatiepagina samengesteld over de Geestelijke Gezondheidszorg waarin u meer kunt lezen over regels en tarieven: www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz

Generalistische Basis GGZ
De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website. Hieronder treft u ze ook aan als download. Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de klinisch psycholoog en besproken met u, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Specialistische GGZ
De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website. Hieronder treft u ze ook aan als download. Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

Downloads tarieven SGGZ en GBGGZ:

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Smit sluit overeenkomsten met bijna alle zorgverzekeraars, die recht geven op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering. Details en voorwaarden leest u op onze pagina vergoedingen.

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk, dat wil zeggen bij ongecontracteerde zorg, dan is in geval van GBGGZ onze standaardprijstlijst GBGGZ van het betreffende jaar van toepassing (zie onderstaand). En in geval van SGGZ zijn dit de SGGZ tarieven zoals hierboven vermeld. Bij niet-verzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekerinsgwet valt, is het OVP/OZP tarief van toepassing, zie hiervoor onze Standaardprijslijst GBGGZ. Op de pagina vergoedingen leest u meer over wat niet-verzekerde zorg is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Downloads:

Zelfbetalers

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg (zie bovenstaand).

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van € 50 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Supervisie

Voor supervisie aan psychologen in opleiding is het uurtarief in 2018: € 90 (45 minuten gesprekstijd). Uurtarief supervisie in 2019: € 105. Het no show tarief is hieraan gelijk.

Aanvullende opmerkingen
In overige gevallen zoals consultatie etc. geldt een uurtarief van €115.
Op al onze diensten zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Smit van toepassing.