Tarieven

De (semi) overheid bepaalt de hoogte van de tarieven van geestelijke gezondheidszorg en hoe deze berekend worden. U kunt deze tarieven raadplegen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa tarief.

Voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen, geldt een pakketprijs: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting maar in alle gevallen per pakket – ook wel “dbc” of “prestatie” genoemd.

Twee sporen: GBGGZ en SGGZ
Het systeem maakt onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ) psychische problematiek, en meer ingewikkelde dan wel complexe (SGGZ) problematiek. De klinisch psycholoog maakt dit onderscheid aan de hand van zijn indrukken bij intake. Psychologenpraktijk Smit biedt beide typen behandelingen. Beide vallen onder het basispakket van de zorgverzekering.

Generalistische Basis GGZ
De GBGGZ kent NZa tarieven voor vijf prestaties die vergoed kunnen worden: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. In dit tarief is alle tijd verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en andere, bv. digitale, communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de klinisch psycholoog en besproken met u, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Specialistische GGZ
De NZa tarieven voor SGGZ (zie bijlage 1) worden uitgedrukt in dbc’s (diagnose behandeling combinaties). De dbc, en dus het tarief, wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is. En is een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en andere, bv. digitale, communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een dbc wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. Het tarief van het jaar waarin de dbc gestart is, is steeds van toepassing.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Smit heeft voor 2021 overeenkomsten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars, die recht geven op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering. Details en voorwaarden leest u op onze pagina vergoedingen.

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk (d.w.z. ongecontracteerde zorg) dan gelden de tarieven volgens onze Standaardprijstlijst GBGGZ of de SGGZ tarieven zoals hierboven vermeld. Bij niet-verzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekerinsgwet valt, is het OVP/OZP tarief van toepassing, volgens onze Standaardprijslijst GBGGZ. Op de pagina vergoedingen leest u meer over wat niet-verzekerde zorg is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Downloads:

Zelfbetalers

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg (zie bovenstaand).

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van € 50 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Supervisie

Voor supervisie aan psychologen in opleiding is het uurtarief voor 2021: €115 op basis van 45 minuten gesprekstijd. Het no show tarief is hieraan gelijk.

Aanvullende opmerkingen
In overige gevallen zoals consultatie etc. geldt een uurtarief van €120.
Op al onze diensten zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Smit van toepassing.