Zorgpad

Zorgpad
Hoe verloopt de behandeling binnen Psychologenpraktijk Smit, van eerste aanmelding tot afsluiting? Hieronder een korte uitleg.

Voorlichting
Veel informatie is beschikbaar op de website. Via onze pagina aandoeningen vindt u meer informatie over symptomen en behandelmogelijkheden. Over onze werkwijze leest u meer op de betreffende pagina, evenals over praktische zaken als tarieven, vergoedingen, en privacy en klachtrecht. Tijdens het intakegesprek krijgt u ook een praktijkfolder uitgereikt met korte samenvatting van praktische zaken.

Intake
Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. U kunt zich aanmelden wanneer u (aanstonds) in het bezit bent van een verwijsbrief. Meestal zijn er 1 a 2 gesprekken voor nodig om samen met u (de client) duidelijk te krijgen wat er speelt, wat de aangewezen behandeling is, en of de praktijk deze u kan bieden. In dat geval worden met u concrete afspraken gemaakt over de werkwijze, doelen, duur en verwachte resultaten in therapie. Met andere woorden: het behandelplan. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig, zoals testpsychologisch onderzoek, om de problemen en hun aangewezen behandeling duidelijk te krijgen. Aangezien de praktijk zich met name richt op kortdurende psychotherapie het kader van specialistische ggz – met een beperkt aantal plaatsen voor langerdurende psychotherapie – wordt ook dit in de intake met u besproken en getoetst op toepasselijkheid.

Clienten bij wie suicidaliteit, alcohol- of andere verslavingsproblematiek, ernstige gedragsproblemen of psychose op de voorgrond staan, nemen wij niet in behandeling. Wij verwijzen in dat geval, na advies, terug naar de huisarts. Voor hen is behandeling bij een GGZ centrum (met multidisciplinaire teams en crisisfunctie) vaak een betere optie.

De actuele wachttijd voor het intakegesprek staat vermeld op de betreffende pagina. Waarna de behandeling in principe direct kan aanvangen.

Behandeling
Het behandelplan is het richtsnoer voor de behandeling. De voortgang van uw behandeling wordt regelmatig met u bekeken. Onder meer de verandering van uw functioneren en de verandering van uw klachten. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten (zie ook kopje ROM). Op basis van de uitkomsten van evaluaties wordt met u afgesproken om de behandeling onveranderd voort te zetten, af te ronden, of bij te sturen.

Wij bieden gesprekstherapie vanuit verschillende invalshoeken: van interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie, tot directieve therapie of schematherapie. Dit alles afhankelijk van wat het beste past; een keuze die wij in overleg met u maken. Waarbij het streven is naar kortdurende therapie. Wanneer u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in leven, werk, relaties dan kan een langerdurende psychotherapie nodig zijn.

De klinisch psycholoog voert het behandelplan uit conform de daarin overeengekomen behandelmethode. In beginsel worden de, door de beroepsgroep goedgekeurde, multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden gevolgd, voor zover deze door de klinisch psycholoog in de betreffende situatie van toepassing worden geacht, en in het belang van u als client zijn. Uw klinisch psycholoog kan dus afwijken van de richtlijn, mits dit door hem beargumenteerd wordt opgenomen in het dossier.

  • Zorgpad angststoornissen: in de stappen in de behandeling wordt in beginsel de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Angststoornissen gevolgd.
  • Zorgpad stemmingsstoornissen: in de stappen in de behandeling van depressieve en bipolaire stoornissen worden in beginsel resp. de MDR Depressie en Bipolaire Stoornissen gevolgd.
  • Zorgpad autisme: in de stappen in de behandeling wordt in beginsel de MDR Autisme Spectrum Stoornissen gevolgd.
  • Zorgpad eetstoornissen: in de stappen in de behandeling wordt in beginsel de MDR Eetstoornissen gevolgd.
  • Zorgpad somatoforme stoornissen: in de stappen in de behandeling wordt in beginsel de MDR SOLK gevolgd.
  • Zorgpad persoonlijkheidsstoornissen: in de stappen in de behandeling wordt in beginsel de MDR Persoonlijkheidsstoornissen gevolgd.

ROM (Routine Outcome Measurement)
In behandelingen maken wij gebruik van korte vragenlijsten (met name de OQ-45) die tenminste bij begin en einde van behandeling aan u aangeboden worden, als “klachtenthermometer”. De praktijk maakt voor het afnemen van vragenlijsten gebruik van het beveiligde internet platform van Embloom. De uitkomsten worden met u besproken. Aan het einde van de behandeling wordt ook een vragenlijst over clienttevredenheid (CQi) aangeboden.

Behandelaar
Omdat Psychologenpraktijk Smit een solopraktijk is, is uw behandelaar altijd drs. Thomas Smit zelf. Dat geeft u voor onze praktijk de garantie die u zeker niet bij veel instellingen en praktijken voor GGZ heeft: van begin tot einde behandeling door de daarvoor opgeleide professional zelf. Thomas Smit is (BIG geregistreerd) klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Afsluiting
Wanneer we overeenkomen dat u genoeg vooruit bent gegaan of de afgesproken doelen behaald zijn, dan ronden we de behandeling af. Is er geen of weinig verbetering, ook al hebben we kritisch bekeken of er genoeg is gedaan en bijgestuurd? Dan kan het soms beter zijn te stoppen met de behandeling of u door te verwijzen naar een andere behandelaar of behandelcentrum. In alle gevallen maken we afspraken over eventueel nodige zorg na de behandeling, de nazorg. U heeft trouwens het recht om te allen tijde eenzijdig de behandeling op te zeggen. De behandelaar kan alleen in zwaarwegende omstandigheden de behandelovereenkomst eenzijdig opzeggen.